Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương về công tác xây dựng Đảng; ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã sớm ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đồng thời, lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác, bám sát tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương trên cơ sở chuyên đề hằng năm do trung ương ban hành. Quá trình thực hiện, xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo các giai đoạn, trong đó, cốt lõi tập trung vào 3 nội dung chính, đó là: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.M

Các nội dung học tập và làm theo Bác được các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống, trong đó có nhiều mô hình mới như “Trường học an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy”,“Camera an ninh”, “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự”, “Nhà trạm trú an toàn”... đã mang lại sự bình yên cho Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương công nhận và đánh giá cao; đồng thời, UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm hoạt động ổn định, lâu dài, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhờ đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ổn định, tăng trưởng, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 11.152 tỷ đồng, tăng 3,09% cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.099 tỷ đồng, bằng 60,1% kế hoạch năm; giải quyết việc làm mới cho 10.707 lao động, bằng 66,9% kế hoạch năm; đào tạo nghề cho 4.682 người, bằng 52% kế hoạch năm, tăng 75,1% so cùng kỳ. Y tế, giáo dục, văn hóa được triển khai hiệu quả, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo gương Bác. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh cũng trình khen thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương về công tác xây dựng Đảng; UBND tỉnh vừa có Công văn số 2920/UBND-VXNV yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; trước mắt các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình trên địa bàn.