Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 26-7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác dân vận (DV) của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, giai đoạn 2017-2022.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua 5 năm, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã chỉ đạo công tác DV chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các mô hình điển hình được thành phố triển khai có hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được chú trọng. Công tác thực hiện dân chủ được mở rộng, Nhân dân được bàn và quyết định nhiều vấn đền quan trọng, tạo sự gắn kết giữa cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao. Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã tiếp công dân và trực tiếp đối thoại được 120 cuộc, UBND thành phố đối thoại trực tiếp được 138 cuộc; UBND các xã, phường đã tổ chức được 410 cuộc đối thoại trực tiếp lần đầu đạt 100% trước khi ban hành quyết định giải quyết...

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn Đảng ủy; tập trung đổi mới công tác DV chính quyền; quan tâm thực hiện công tác DV chính quyền, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và Mặt trận, hội, đoàn thể trong công tác DV chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy để quán triệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới; tập trung nhân rộng các phòng trào thi đua, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác DV; quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác DV ở các cơ quan, đơn vị và cơ sở...

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy phường Văn Hải về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác DV của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, giai đoạn 2017-2022.