Tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Ngày 20-7-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3168/UBND-TCDNC về việc tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2324/KH-UBND ngày 14/5/2021 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, qua tổng kết 01 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Các đơn vị liên quan đã tích cực tham mưu giúp UBND các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, ban hành quy định bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh,…Đồng thời đã tích cực phối hợp triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, công tác kiểm tra được triển khai tích cực, đã hoàn thành và đạt chỉ tiêu đề ra. Nhận thức về tầm quan trọng trong việc PCCC của người dân trên địa bàn tỉnh được cải thiện, qua đó chủ động trong việc phòng cháy cho gia đình, cơ sở sản xuất giúp giảm thiểu số vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh. Số vụ và thiệt hại do cháy gây ra so với cùng kỳ năm 2021 giảm mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế tại địa phương.

Các chiến sĩ cùng doanh nghiệp diễn tập PCCC tại Siêu thị Vinmart. Ảnh: Văn Nỷ

Tuy nhiên, qua tổng kết đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như Công tác tuyên truyền còn chưa đa dạng, phong phú, có lúc chưa thực hiện thường xuyên, vì vậy chưa tiếp cận được đông đảo người dân. Nội dung tuyên truyền còn chung chung chưa phù hợp với từng loại đối tượng, chủ hộ gia đình chưa nắm vững kỹ năng PCCC và thoát nạn; Công tác kiểm tra mới bảo đảm về số lượng, chất lượng còn hạn chế, chủ yếu thực hiện công tác hướng dẫn, chưa cương quyết trong xử lý các hành vi vi phạm; Việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm đến việc bảo đảm an toàn PCCC, chưa chủ động trang bị phương tiện PCCC, cũng như bố trí lối thoát nạn thứ 2, chưa xây dựng được các mô hình điển hình về an toàn PCCC trong các khu dân cư và đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 1135/CAT-PC07 ngày 13/7/2022.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Công an tỉnh

Tổ chức rà soát và giao chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các cấp tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ. Tiến hành kiểm tra, phúc tra việc khắc phục các tồn tại, sai phạm trong công tác PCCC tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư theo quy định. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về PCCC;

Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của đội dân phòng. Chỉ tiêu đến ngày 31/8/2022, 100% xã, phường thị trấn được thành lập, kiện toàn Đội dân phòng bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả;

Rà soát xây dựng, nhân rộng các phong trào, mô hình an toàn về PCCC đang hoạt động hiệu quả. Tổ chức xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và mô hình ‘Điểm chữa cháy công cộng” phù hợp với thực tế theo phương pháp mỗi huyện chọn 01 xã, mỗi xã chọn 01 khu dân cư làm điểm. Chỉ tiêu đến ngày 31/8/2022, tại mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 mô hình;

Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao; tổ chức thường trực 24/24 giờ đảm bảo sẵn sàng xử lý các tình huống, sự cố, cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/6/2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 về ban hành quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Bảo đảm 100% chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh được hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định;

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, phúc tra đối với việc khắc phục các tồn tại, sai phạm trong công tác PCCC tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư theo quy định. Trong đó chú trọng việc bố trí và bảo đảm lối thoát nạn thứ 2. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về PCCC;

- Tổ chức xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và mô hình ‘Điểm chữa cháy công cộng” phù hợp với thực tế, theo phương pháp mỗi huyện chọn 01 xã, mỗi xã chọn 01 khu dân cư làm điểm sau 03 tháng triển khai sơ kết, đánh giá và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Chỉ tiêu đến ngày 31/8/2022, tại mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 mô hình. Rà soát xây dựng, nhân rộng các phong trào, mô hình an toàn về PCCC đang hoạt động hiệu quả;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương. Rà soát thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của đội dân phòng theo quy định. Chỉ tiêu đến ngày 31/8/2022, 100% xã, phường thị trấn được thành lập, kiện toàn Đội dân phòng bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC tại địa bàn khu dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ngắn gọn, dễ tiếp cận. Trong đó chú trọng việc tuyên truyền thông qua các hệ thống loa truyền thanh, thông qua sinh hoạt chi bộ, khu phố, kết hợp việc phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc,…

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

4. Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tại cơ quan, đơn vị mình.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện./.