Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái

Ngày 6 - 7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được truyền đạt kiến thức chung về bình đẳng giới, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của của các cơ quan, tổ chức đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cấp xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu đến dự buổi tập huấn.

Qua đó, tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vự của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới.