Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 1-7, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối tiếp tục đổi mới, nâng cao về chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ khối. Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác; làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là trong việc học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức. Đảng ủy khối tổ chức 4 hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của trung ương, của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 5.633 lượt cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Công tác quy hoạch cán bộ và rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy khối kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục tác động của dịch COVID-19 để phục hồi hoạt động sản xuất, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ khối tiếp tục bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối về lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; quán triệt, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2022. Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện công tác phê duyệt quy hoạch cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra năm 2022 đã đề ra.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy khối cũng đã quán triệt một số nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy mới ban hành.