Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Phước

Ngày 23-6-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2030 huyện Ninh Phước.

Theo đó, nội dung quy hoạch SDĐ đến năm 2030 của huyện Ninh Phước được xác định với các nội dung chủ yếu như: Tổng diện tích, cơ cấu các loại đất là 33.944,48 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 26.387,92 ha; đất phi nông nghiệp 6.678,44 ha và đất chưa sử dụng là 878,12 ha. Diện tích chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.625,74 ha; chuyển đổi cơ cấu SDĐ trong nội bộ đất nông nghiệp 857,55 ha; chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 5,28 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp là 1.466,20 ha và sử dụng mục đích phi nông nghiệp 122,73 ha...

Một góc khu dân cư thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

UBND tỉnh giao UBND huyện Ninh Phước có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai quy hoạch SDĐ và thực hiện quy hoạch SDĐ theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thống nhất, chặt chẽ từ huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ theo đúng quy hoạch SDĐ được duyệt; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, SDĐ đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch SDĐ; không giải quyết thu hồi đất, chuyển đổi mục đích SDĐ, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch SDĐ; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người SDĐ nắm vững các quy định của pháp luật, SDĐ đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...