Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy đã tạo sự chuyến biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Đem lại niềm tin trong cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở và 35 chi bộ cơ sở; 115 chi bộ khu dân cư thuộc 16 đảng bộ, phường, xã với 5.250 đảng viên. Xác định công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, Tỉnh ủy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết kịp thời, đúng kế hoạch. Chỉ riêng đối với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW, địa phương đã mở 388 lớp, với 51.805 lượt học viên là cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ thành phố. Qua học tập, góp phần nâng cao nhận thức mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay, những nội dung cần có thời gian; trang bị thêm tư duy, phương pháp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

Quảng trường 16 tháng 4. Ảnh: V.M

Với tinh thần tự soi, tự sửa, báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân đã bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW tập trung làm rõ và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục. Đề cao trách nhiệm gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung xem xét, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài ở các địa phương, đơn vị. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể, cá nhân ở các cấp, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước đã có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân. Trong 6 năm qua, tổng số lượt tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy 310 lượt; tổng số tiếp công dân của Chủ tịch các cấp, thủ trưởng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tổ chức 1.609 cuộc/1.964 lượt người, số vụ là 1.356 vụ và 16 đoàn đông người/232 lượt người. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã tiếp nhận 104 đơn khiếu nại, tố cáo đảng viên; 100% đơn đã được giải quyết theo đúng quy định. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính các cấp bình quân hằng năm đạt trên 97,2%; thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng khang trang. Ảnh: V.Nỷ

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, Tỉnh ủy, trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định của trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Học và làm theo gương Bác, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong công việc với Nhân dân, với cộng đồng, xã hội phát huy truyền thống văn hóa, đạo lý dân tộc, đoàn kết, chia sẻ. Điển hình như Chi bộ Viện Kiểm sát Tp. Phan Rang - Tháp Chàm được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; bà Lê Thị Kim Liên, cán bộ hưu trí phường Phủ Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen...

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, Đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ về nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 21- KL/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, Tỉnh ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, chú trọng kiểm tra, giám sát; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH; đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố, giai đoạn 2020-2025. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng chất lượng hoạt động bộ máy hành chính, đề cao tính chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận; đoàn thể chính trị - xã hội; ý kiến của Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.