Tp. Phan Rang - Tháp Chàm Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể Tp. Phan Rang - Tháp Chàm không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố và cơ sở tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, HĐND, UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện, quy chế dân chủ trong các loại hình (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp); đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn và chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đô Vinh trồng cây xanh góp phần xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm xanh, sạch, đẹp.

Phát huy vai trò “tham mưu và nòng cốt”, Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đi đôi với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp Mặt trận phối hợp với chính quyền, đoàn thể phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ) phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, mang lại kết quả thiết thực. Thông qua CVĐ “Ngày Vì người nghèo”, từ năm 2013 đến tháng 4-2022, thành phố đã vận động Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền trên 13,2 tỷ đồng; tạo nguồn kinh phí hỗ trợ người nghèo xây mới 203 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 7,1 tỷ đồng và sửa chữa 83 nhà với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm đẩy mạnh góp phần đưa xã Thành Hải đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” duy trì triển khai thường xuyên đã huy động được lực lượng đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa; phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; huy động sức dân xây dựng các thiết chế văn hóa, bê tông đường, lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh... Đến nay, thành phố có 96,9% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”; 115/115 thôn, khu phố văn hóa; 11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 1 xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

Hướng công tác dân vận về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, các hội, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở còn triển khai nhiều phong trào, CVĐ mang tính “đặc thù”, thu hút nhiều hội viên, Nhân dân tham gia sinh hoạt. Điển hình như Hội Cựu chiến binh thành phố với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng giai đoạn 2016-2020 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là kết nạp mới 221/142 hội viên, đạt 156% chỉ tiêu; xây dựng, sửa chữa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hội viên được 44/27 căn nhà, đạt 162% chỉ tiêu Tỉnh hội giao; tỷ lệ hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa đạt 98%. Tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, CVĐ do cấp trên, địa phương phát động; đời sống hội viên không ngừng được nâng lên.

Những phong trào, CVĐ nói trên được triển khai đồng bộ, mang lại kết quả thiết thực cho thấy công tác dân vận của hệ thống chính trị Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.