Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế

Trong 5 tháng đầu năm, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường định hướng công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của trung ương, của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình cụ thể địa phương. Đặc biệt, tập trung triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2022, đưa nội dung sinh hoạt học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị; yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phê phán, ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng khang trang. Ảnh: V.Nỷ

Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn hóa; thực hiện đồng bộ công tác tổ chức cán bộ với việc quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình. Xây dựng ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. Chú trọng, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng; quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới (5 tháng đầu năm kết nạp 38 đảng viên mới). Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, việc tự phê bình và phê bình trong mỗi chi ủy, cấp ủy và đảng viên được Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức cơ sở đảng luôn tích cực cải tiến nội dung sinh hoạt, từng bước nâng cao về chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, HĐND các cấp trong thành phố được củng cố, kiện toàn; vai trò quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương được thể hiện rõ nét và hiệu quả hơn. Các nghị quyết được ban hành sát với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo môi trường, cơ chế cho UBND thành phố thực hiện. Hoạt động của UBND các cấp có nhiều đổi mới, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên... Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Thành ủy chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của thành phố, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước, văn hóa xã hội, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng.

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Nhờ đó, KT-XH trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 5-2022 đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 23,9%; giá trị sản xuất công nghiệp ước gần 344 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tháng 5 đạt 49,3 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng được 298,1 tỷ đồng, đạt 50,45% kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường được thực hiện nghiêm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục duy trì; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác hiệu quả; chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ thành phố đến xã, phường luôn được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương và các biện pháp về chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thành phố và cơ sở. Tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; giải quyết các đơn thư tố cáo, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nổi cộm ở cơ sở.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, thu ngân sách nhà nước năm 2022. Tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục hoàn thành phê duyệt hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Về văn hóa, xã hội đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Quan tâm công tác khám và điều trị bệnh, công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm khác ở người. Tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người cần tiêm và tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trong quý II-2022.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cơ quan, đơn vị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.