Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Ngày 8-6, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh về tình hình hoạt động của Liên hiệp hội và các tổ chức hội thành viên (HTV). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của hội. Công tác tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Liên hiệp hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai đến hội viên (HV) và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) thông qua các hội nghị trực tuyến do Trung ương, Tỉnh ủy tổ chức, nhất là Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tổ chức. Công tác xây dựng phát triển tổ chức HTV và tập hợp, phát triển HV được Liên hiệp hội quan tâm, số lượng HV ngày càng tăng. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức KHCN được triển khai; chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội từng bước được nâng lên. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được các HTV triển khai thực hiện khá tốt. Hoạt động phong trào sáng tạo và các hoạt động tôn vinh trí thức KH&KT được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, thông qua phong trào kịp thời tổ chức khen thương nhiều tập thể, cá nhân điển hình và đã có nhiều mô hình hay để ứng dụng trong thực tiễn tại địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội, các HTV và lực lượng trí thức KHCN tỉnh nhà trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên tiếp tục nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của mình trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức để đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, cần tập trung khắc phục một số hạn chế còn tồn tại trong tổ chức bộ máy và hoạt động; khẩn trương tham mưu củng cố, kiện toàn lại tổ chức và hoạt động của Đảng-đoàn Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh được chặt chẽ, xuyên suốt và nhất quán; đồng thời phát huy, nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu Liên hiệp hội và các HTV; thể chế hóa hoạt động của các HTV nhằm bảo đảm hoạt động của các hội đi vào thực chất, có hiệu quả. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh đến toàn thể đội ngũ trí thức với tinh thần đổi mới, chất lượng, bảo đảm sâu kỹ; tổ chức triển khai cụ thể hóa và lồng ghép tất cả các mục tiêu, chương trình của Liên hiệp hội với các nghị quyết chuyên đề của tỉnh phù hợp với thực tiễn của các HTV. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Văn bản số 376-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 93-KL/TWcủa Ban Bí thư khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các HTV và HV. Chú trọng hơn nữa việc tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KHCN; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện và giám định các chương trình, dự án lớn; chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến KH&CN, xây dựng đội ngũ trí thức; chủ động, mạnh dạn đề xuất việc tư vấn, phản biện đối với các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng nếu thấy cần thiết. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh-thiếu niên, nhi đồng; tích cực đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, chủ động tạo nguồn cho hoạt động của Liên hiệp hội và các HTV.