Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19: Tỉnh cấp độ 1

Ngày 23-5, UBND tỉnh Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh cấp độ 1; 7/7 huyện, thành phố (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái, Phan Rang - Tháp Chàm) cấp độ 1; không có huyện, thành phố cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVIDd-19 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ cấp độ dịch, tổ chức áp dụng các biện pháp thích ứng, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Sở Y tế tổng hợp kết quả công bố cấp độ dịch quy mô xã, huyện, tỉnh báo cáo Bộ Y tế. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, công bố bản đồ cấp độ dịch chung của toàn tỉnh.