Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg và Văn bản số 3131/NHCS-TDSV của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, UBND tỉnh vừa có văn bản số 1926/UBND-VXNV về việc cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3131/NHCS-TDSV của Tổng Giám đốc NHCSXH. Chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố báo cáo, tham mưu UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai nội dung chính sách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị, các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập nắm bắt chính sách để thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg khi có nhu cầu vay vốn. Phối hợp, hỗ trợ NHCSXH trong quá trình đôn đốc thu hồi nợ khi đến hạn, nhằm đảm bảo thu hồi vốn về cho Nhà nước.

Về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, đến này 9-5, cơ quan Y tế đã tiêm được 1.303.053 liều vắc xin, trong đó mũi 1 được 501.789 liều; mũi 2 được 463.376 liều; mũi bổ sung 155.831 liều và mũi nhắc lại 182.057 liều.