Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022

LTS: Ngày 24-12-2021, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Trong những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự; qua đó đưa công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự ngày càng đi vào nề nếp đạt kết quả tốt, chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho Quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ tại cơ sở chưa chặt chẽ, còn thiếu sót; công tác tuyên truyền Tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức để thu hút các học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh vào các trường Quân đội nên tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt chưa cao.

Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự chặt chẽ, chu đáo, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Dân quân tự vệ năm 2019; củng cố, kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự theo đúng, đủ thành phần quy định; phát huy vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác Tuyển sinh quân sự năm 2022 của các địa phương đạt hiệu quả.

2. Tháng 1 (một) hàng năm, Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3. Bộ CHQS tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ CHQS tỉnh dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự rộng rãi bằng nhiều hình thức đến thanh niên, học sinh, các đối tượng trong độ tuổi góp phần nâng cao nhận thức về ý thức Quân sự, Quốc phòng trong việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các trường: Trung học phổ thông, Trung học Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh, ... phối hợp với Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức thông báo, tuyên truyền hướng nghiệp quân sự cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp năm học 2021-2022, tự nguyện đăng ký sơ tuyển vào các Trường Sĩ quan Quân đội để tạo nguồn cán bộ phục vụ cho Quân đội.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xét tuyển đúng, đủ số lượng đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đúng theo quy định.

7. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để khám sức khỏe cho công dân đăng ký dự thi Tuyển sinh quân sự năm 2022 theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30-6-2016 của liên Bộ Y tế - Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19.

8. Các ngành: Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể đảm bảo công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự đạt kết quả tốt.

9. Đề nghị Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn, Đoàn trường các Trường trung học phổ thông có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đoàn cho số thanh niên, học sinh đăng ký sơ tuyển vào các Trường Sĩ quan Quân đội năm 2022 bảo đảm đúng theo quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn trong Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng.

10. Đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quân sự huyện, thành phố tổ chức đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị còn trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ theo đúng quy định góp phần đưa công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để xem xét, giải quyết. Giao Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.