Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Ngày 18-10, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBK Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Theo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong 9 tháng qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Uỷ ban KT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ. UBKT Trung ương đã thành lập 50 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 74 đảng viên; trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan. Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời. Công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên; sau kiểm tra đã xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị những tháng cuối năm 2021, cấp ủy và UBKT các cấp cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu như: Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn; rà soát, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, phương pháp công tác khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.