Sở Khoa học và Công nghệ: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra

Trong 9 tháng năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã bám sát kế hoạch tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đúng tiến độ. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc.

Năm 2021, UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 5-1-2021. Đến nay, đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng 2 nhiệm vụ và đang tham mưu, tổ chức triển khai 2 nhiệm vụ còn lại. Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hỗ trợ đối với nhiệm vụ tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đã phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ hoàn thiện khung nhiệm vụ Đề án Nghiên cứu xây dựng đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 cho tỉnh Ninh Thuận đã trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện.

Các nhiệm vụ của ngành KH&CN cũng được tổ chức thực hiện có kết quả. Từ đầu năm, Sở KH&CN đã xác lập 40 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đến nay đã được tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra; trong đó, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh, giai đoạn 2021-2025 đã được gửi lấy ý kiến Bộ KH&CN.

Đối với công tác quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có bứt phá. Trong 9 tháng, Sở KH&CN đã tổ chức theo dõi, quản lý 36 nhiệm vụ KH&CN; trong đó, 7 nhiệm vụ cấp quốc gia và 29 nhiệm vụ cấp tỉnh. Đã nghiệm thu 7 nhiệm vụ và bàn giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan, đơn vị đặt hàng tiếp nhận, tổ chức triển khai ứng dụng trong thực tiễn. Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện bám sát chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và phù hợp với yêu cầu thực tế của các sở, ngành, địa phương.

So với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động KH&CN trong 9 tháng năm 2021 có nhiều chuyển biến trên tất cả các mặt, đặc biệt là chú trọng hợp tác với các tổ chức, đơn vị ngoài tỉnh trong nghiên cứu khoa học, qua đó thu hút được các nguồn lực, nhân lực trình độ cao. Tiêu biểu như Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh đặt hàng Bộ KH&CN 3 dự án cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Đến nay, Bộ KH&CN đã phê duyệt Dự án Bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm Nha Đam đưa vào kế hoạch bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Đối với 2 dự án còn lại Bộ KH&CN sẽ xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện những năm tiếp theo. Ngoài ra, Sở KH&CN còn phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ hoàn thiện khung Đề án Nghiên cứu xây dựng đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện; hỗ trợ 10 dự án VietGAP năm 2021 (thuộc chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn), với quy mô gần 467ha.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Sở đã bám sát kế hoạch được xây dựng ngay từ đầu năm triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết giữa nghiên cứu với ứng dụng vào thực tế, phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Trong 3 tháng cuối năm 2021, ngoài các hoạt động thường xuyên, Sở KH&CN đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số; triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổ chức ký kết Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh với Bộ KH&CN. Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm UBND giao và các nhiệm vụ của ngành đã được xác lập từ đầu năm.