Quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

Ngày 14-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị ở điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đại biểu phát huy vai trò người lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Từ đó, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và liên hệ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai nội dung nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản. Phát huy cao độ vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác định hướng tuyên truyền, giám sát, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu điểm cầu Ninh Thuận tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản và tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, xuất bản trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-7.