Ninh Thuận học và làm theo Bác Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân; tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,…

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược đủ năng lực, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị. 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả thiết thực, cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hằng năm, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có trên 96% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 99,5% cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia học tập, quán triệt. Đồng thời, đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo định kỳ và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm. Từ việc nắm vững và hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng và đăng ký những nội dung làm theo Bác một cách cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, chỉ đạo và giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm,… góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh, tạo sức lan tỏa tích cực, như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Vì lợi ích cộng đồng đùm bọc vươn lên”, “Tổ hợp tác giúp nông dân kết nối thị trường hàng hóa với các mặt hàng nông sản của địa phương”, “Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “Nồi cháo tình thương”, “Xứ đạo bình yên”; “Ánh sáng đường quê”, “Chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với các tuyến đường hoa; mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới như: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, cánh đồng lớn, tưới nước tiết kiệm, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển năng lượng tái tạo; vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, kênh mương bờ kè; mô hình tộc họ tự quản về an ninh trật tự mang lại sự bình yên, hòa thuận cho Nhân dân...

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhiệt tình giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Ảnh: V.Nỷ

Bên cạnh đó, có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu như: Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác vận động, hỗ trợ bệnh nhân trong điều trị; Đảng bộ Đồn Biên phòng Đông Hải tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn học tập và làm theo Bác, thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình trong đơn vị và trên địa bàn; đồng chí Pi Năng Thiêng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Bình (Bác Ái) tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn học tập và làm theo Bác; gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất; bà Lê Thị Kim Liên, cán bộ hưu trí thuộc

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào của khu phố, địa phương và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đồng chí Võ Thị Phương Mai, Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, tích cực nghiên cứu đề ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân; tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện hoàn thành 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,9%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 2,18 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/năm tăng 2,19 lần so với năm 2015, thu ngân sách đạt 4.300 tỷ đồng, tăng bình quân 17,5%/năm. Các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư tăng nhanh. Văn hóa- xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đã tổ chức kết nạp 4.675/3.430 đảng viên, đạt 136,3%; bảo đảm năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục phổ biến, quán triệt đến các ngành, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Quá trình thực hiện chú trọng “làm theo” để đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào thực chất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Coi trọng và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình học và làm theo Bác; trong đó, nhân rộng điển hình gắn với phát hiện, tôn vinh những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt để tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội… Thông qua đó, tạo niềm tin, sức bật mới, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo động lực, cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.