Hội nghị thông tin tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2021

Ngày 12-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2021. Tham dự có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin các nội dung chính như: Vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin các nội dung chính về tình hình biển, đảo Việt Nam.

Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định luật pháp của Việt Nam và quốc tế về biển, đảo… Qua đó, nhấn mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.