Công ty TNHH Nam Thành:

Năm 2011, phấn đấu doanh thu đạt gần 25 tỷ đồng

Trong năm 2010, tập thể lãnh đạo và công nhân lao động Công ty TNHH Nam Thành đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất kinh doanh, đưa doanh thu cả năm đạt trên 23,3 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch đề ra, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 173 triệu đồng, mức thu nhập bình quân cho người lao động 2,2 triệu đồng/tháng. Công ty đã đóng góp trên 64 triệu đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Đã có 70% tập thể và cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến các cấp.

Năm 2011, Công ty phấn đấu thực hiện thu gom và xử lý trên 71.000 ngàn tấn rác thải; sản xuất và tiêu thụ 8.500 tấn phân vi sinh và các loại sản phẩm nhựa tái chế, nâng tổng giá trị doanh thu lên gần 25 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động lên 2,5 triệu đồng.