Bạn đọc hỏi-Ngành thuế trả lời

Một người dân ở Ninh Phước hỏi:

Ví dụ: Anh A. lương 2.500.000đ/tháng.Tạm chi thu nhập tăng thêm 7.500.000đ/quý x 4 = 30.000.000đ. Cuối năm chi thu nhập tăng thêm 40.000.000đ - 30.000.000đ tạm chi còn lại 10.000.000đ. Như vậy tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Ngành thuế trả lời:

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN của ông A cả năm là: (2.500.000đ x 12 tháng) + 40.000.000đ = 70.000.000đ. Thu nhập tính thuế của ông A trong năm là:

+ Trường hợp 1: ông A không có giảm trừ cho người phụ thuộc và các khoản giảm trừ khác:

Thu nhập tính thuế: = 70.000.000đ - (4.000.000đ x 12 tháng) = 22.000.000đ

Thuế TNCN phải nộp cả năm = 22.000.000đ x 5 % = 1.100.000đ.

+ Trường hợp 2: ông A đăng ký giảm trừ có 1 người phụ thuộc đủ 12 tháng:

Thu nhập tính thuế = 70.000.000đ – [(4.000.000đ x 12 tháng) + (1.600.000đ x 12 tháng)] = 2.800.000đ.

Thuế TNCN phải nộp cả năm = 2.800.000đ x 5% = 140.000đ.