Quy định về một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Ngày 21-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Nghị định quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Điều 7; thẩm quyền thu, mức thu, việc miễn, giảm, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo Điều 12; thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới theo Điều 42.

Nghị định cũng quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí và thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo Điều 43; thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày 1-1-2011 mà chưa đăng ký theo quy định tại Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi.

Nghị định hướng dẫn thi hành một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo các điều 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 của Luật Nuôi con nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Nghị định quy định cụ thể về một số thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi bao gồm: nuôi con nuôi trong nước; nuôi con nuôi nước ngoài; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; nuôi con nuôi trên thực tế mà chưa đăng ký; nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài; đăng ký lại việc nuôi con nuôi, công nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Các nội dung về thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài... được quy định chi tiết trong Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-5-2011.

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)