Kỷ niệm 28 năm Ngày tái lập tỉnh ninh thuận (1/4/1992 - 1/4/2020)

Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển

Tỉnh Ninh Thuận chính thức tái lập từ ngày 1-4-1992. Sau 28 năm tái lập tỉnh, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Ninh Thuận đoàn kết, phát huy sức mạnh các nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định và nâng cao vị thế của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước, tạo tiền đề đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Hữu Phương

Nhìn lại năm 2019, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế. Có 15/15 chỉ tiêu về KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu về đích sớm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 17.677 tỷ đồng, tăng 13,18% so cùng kỳ; các dự án năng lượng tái tạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hòa lưới điện quốc gia; dịch vụ-thương mại tiếp tục phát triển, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng khá; thu ngân sách đạt 4.050 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch. GRDP bình quân đầu người 50,4 triệu đồng (kế hoạch là 46 – 47 triệu đồng). Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho các hộ nghèo và gia đình chính sách được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính và công tác dân vận. Diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới, khang trang, đời sống của Nhân dân được cải thiện. Hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến ngày càng nhiều hơn.

Đạt được những thành quả trên, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện qua 28 năm xây dựng và phát triển, nhiều bài học kinh nghiệm được Đảng bộ tỉnh rút ra, đó là: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. 

Bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, của đất nước, tăng cường phân tích, dự báo để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước; bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển; huy động và sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng-an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo đồng thuận xã hội. Trong xây dựng, phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội; kịp thời phát hiện và chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, ổn định chính trị-xã hội.

Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình khô hạn, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng và tác động đến mọi mặt KT-XH của tỉnh; trước tình hình đó, các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phòng chống hạn, phòng chống dịch bệnh, do vậy tình hình KT-XH cơ bản ổn định, hoạt động sản xuất công nghiệp ở một số lĩnh vực tăng trưởng cao. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện sâu sát; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỷ niệm 28 năm ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tự hào và phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong chặng đường qua; đồng thời nhận thức sâu sắc những thách thức, khó khăn đang đặt ra phía trước. Vùng đất kiên trung vốn có truyền thống cách mạng, có nền văn hóa mang đậm sắc thái từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc trong tỉnh; Ninh Thuận tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện KT-XH, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.