KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP UỶ (18/10/1930 - 18/10/2019)

Phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy trong giai đoạn mới

(NTO) Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 - 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng. Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18 - 10 hằng năm là ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ - đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với hệ thống Văn phòng cấp ủy cả nước, các thế hệ cán bộ làm công tác Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận bằng sự phấn đấu, hy sinh, lòng trung thành, đoàn kết, tận tụy, năng động, sáng tạo đã góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Văn phòng cấp ủy.

Phấn khởi, tự hào trước những thành tích đã đạt được trong suốt 89 năm qua, nhất là qua 27 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (tháng 4-1992), Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục có nhiều đổi mới từng bước đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy tỉnh trong tình hình mới. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Thường trực, Ban Thường vụ, cấp ủy tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm của cấp ủy trên các lĩnh vực công tác. Công tác phục vụ hội nghị, các buổi làm việc với Trung ương, địa phương và các hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ được chuẩn bị chu đáo, khoa học và có nhiều đổi mới. Công tác cơ yếu, bảo mật thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực tham mưu, văn thư - lưu trữ có chuyển biến tiến bộ. Công tác tham mưu quản lý tài chính, tài sản Đảng bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Năm 2019, Văn phòng tỉnh ủy tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ tốt cấp ủy tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết và chương trình công tác của Tỉnh ủy; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chứng thực chữ ký số, hoàn thiện các quy trình công tác văn thư, lưu trữ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Với những thành tích, kết quả đạt được, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - đây là phần thưởng vô cùng cao quý và rất đáng tự hào mà Đảng, Nhà nước dành tặng để ghi nhận công lao đóng góp của Đảng bộ, cơ quan và các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận qua các thời kỳ.

Thời gian tới, Văn phòng Tỉnh uỷ Ninh Thuận tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực, nhất là tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp tham mưu, phục vụ bảo đảm khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong tình hình mới. Duy trì tham mưu thực hiện tốt quy chế, chương trình làm việc, thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm và phương thức lãnh đạo của Đảng. Tập trung tham mưu, chuẩn bị các nội dung và phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Thứ hai, theo dõi nắm chắc tình hình cơ sở, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác và hiệu quả; tham mưu tích cực cho cấp ủy trong việc tham gia thẩm định các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch của các cơ quan trình Ban Thường vụ và Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt nội dung, theo dõi tổng hợp và văn bản hóa các ý kiến kết luận, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ đảm bảo thời gian, thể thức, đúng quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ động tham mưu phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Chương trình công tác toàn khóa và năm 2019.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, gắn với thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng; nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu và đổi mới công tác phục vụ chung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động theo vị trí việc làm bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, bố trí đúng người, đúng việc để nâng cao hiệu quả tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy, đồng thời làm tốt công tác phục vụ chung các ban Đảng tỉnh trong thời gian tới. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phù hợp với năng lực, sở trường công tác, có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp; chủ động và linh hoạt nắm bắt, xử lý tình huống kịp thời, chính xác thông tin phục vụ lãnh đạo, tham mưu đúng và trúng vấn đề đặt ra.

Thứ năm, tập trung xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt định kỳ “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.

Với truyền thống quý báu và những kinh nghiệm có được trong suốt thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, nhất định Văn phòng Tỉnh ủy sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp uỷ trong giai đoạn mới - xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.