Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW

Ngày 11-10, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” và kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Từ đầu năm đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối tiếp tục đổi mới, nâng cao về chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đảng uỷ khối đã chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua việc ban hành nghị quyết và chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên (ĐV), công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Cùng với xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2019, Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Ảnh: B.Thương

Về tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, nhìn chung 5 năm qua đã tác động mạnh mẽ đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kết nạp ĐV, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong thời kỳ mới, góp phần bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Trong thời gian tới, Đảng uỷ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở nghiên cứu, quán triệt về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Khối xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong năm; tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp Đảng bộ khối theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.