Công đoàn Viên chức tỉnh:

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Triển khai tháng công nhân

Ngày 17-3, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và triển khai “Tháng Công nhân” cho gần 100 cán bộ công đoàn, ở 75 CĐCS trực thuộc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đã quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển đất nước, tỉnh nhà trong 5 năm 2011-2015 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, khóa X về Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Triển khai thực hiện “Tháng Công nhân”, Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra một số nội dung hoạt động chủ yếu: Tuyên truyền, vận động CB,VC-LĐ thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận xây dựng người CB,VC-LĐ “ Trung thành-sáng tạo-tận tụy- gương mẫu”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 của tỉnh.