KHỐI THI ĐUA VĂN HOÁ - XÃ HỘI TỈNH:

Ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Ngày 10-3, các đơn vị thuộc Khối thi đua Văn hoá-Xã hội tỉnh gồm: Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh-Truyền hình, Hội Đông y tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã triển khai công tác thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

Theo đó, năm 2011 các đơn vị tập trung đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo”….gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, … phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2001.