Nhiều chương trình ý nghĩa trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 24-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 21-4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18-3-2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh, với nhiều chương trình ý nghĩa, các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn tại các địa phương.

Theo đó, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 sẽ được tiến hành từ ngày 16-4 đến hết tháng 4-2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách trong các tầng lớp nhân dân; đưa phong trào đọc sách lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển “văn hóa đọc” trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc; thông qua các hoạt động của Ngày sách Việt Nam nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đông đảo bạn đọc kham khảo sách tại Nhà sách trong siêu thị VinMart. Ảnh: Văn Nỷ

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 đến các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động đến các địa bàn cơ sở, trong đó chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, băng rôn tại các trục đường chính và điểm Thư viện tỉnh, thư viện các huyện, các trường học, điểm Bưu điện Văn hóa xã. Tổ chức trưng bày, triển lãm các loại sách với nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, các tầng lớp nhân dân như: Sách về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, chính trị-xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế, biển đảo..

Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam cần đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, khoa học, văn minh, hiệu quả và phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.