Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh: Phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường

(NTO) Qua đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, trong đó nổi bật nhất là lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đề ra.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh hiện có 3 chi bộ trực thuộc, với 29 đảng viên đang sinh hoạt tại các khoa phòng. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, nhà trường thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức của tỉnh về lý luận chính trị-hành chính; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội và bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo Ban Giám hiệu làm tốt công tác tư tưởng chính trị, bám sát kế hoạch được giao, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong năm như: Kiểm tra công tác chuyên môn ở các phòng, khoa; tổ chức các buổi hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, tổ chức đi nghiên cứu thực tế, thao giảng dự giờ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong công tác mở lớp, nên đã chủ động hơn về xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu phục vụ lớp học, danh sách học viên, báo cáo viên trong quá trình mở các lớp bồi dưỡng. Công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, chế độ thi, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc đúng theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng nên chất lượng học tập của học viên không ngừng được nâng lên.

Trong năm qua, trường đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 6-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018. Theo đó đã mở 48/43 lớp, đạt 111,6% kế hoạch, với 4.129/3597 học viên, đạt 114,7% kế hoạch. Trong đó có 5 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, với 336 học viên, đạt 120% kế hoạch; 1 lớp đào tạo liên kết về Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, với 90 học viên, đạt 100% kế hoạch; 12 lớp bồi dưỡng liên kết, với 1.364 học viên, đạt 111,8%; 8 lớp bồi dưỡng địa phương, với 704 học viên, đạt 82,8%; phối hợp với Sở Nội vụ, các huyện trong tỉnh mở ngoài kế hoạch 6 lớp, với 536 học viên bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở. Trong công tác giảng dạy, các giảng viên đã thực hiện 8.960 giờ giảng, vượt hơn 375%; có 100% giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, 5 giảng viên đạt giảng viên giỏi cấp trường; Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm của trường đã công nhận 8 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác; 1 đề tài khoa học cấp trường được đưa vào nghiệm thu đạt loại khá...

Đạt được kết quả trên, một trong các yếu tố quyết định chính là Đảng ủy đã xác định đúng vai trò lãnh đạo trong các hoạt động và thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt cấp ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo về công tác tư tưởng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong điều kiện đội ngũ công chức, viên chức của trường còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ, hiện nhà trường chỉ có 25/43 biên chế. Điều đáng ghi nhận trong năm, Đảng ủy trường còn lãnh đạo quyết liệt việc sắp xếp, tổ chức kiện toàn bộ máy trường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức việc thi tuyển các chức danh theo đúng quy định, đến nay việc sắp xếp, tổ chức kiện toàn bộ máy đã hoàn thành, đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2019, đã giảm từ 7 phòng, khoa còn 5 phòng, khoa. Đây là sự thống nhất, nỗ lực cao trong công tác lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ và trong toàn Đảng bộ trường.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy trường chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc và của đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh về quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, các khoa, phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn mới; chú trọng kết hợp giữa giữ vững về nguyện tắc Đảng và linh hoạt về cách thức triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy trên giao. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh; đặc biệt là thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng..

Với những kết quả đạt được, trong năm 2018, nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối các cơ quan Đảng tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đảng bộ nhà trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.