100% số xã, phường, thị trấn ở Ninh Thuận có trung tâm học tập cộng đồng

Qua năm năm triển khai thực hiện Quyết định số 112/2005/QÐ-TTg ngày 18-5-2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010", đến nay 65/65 số xã, phường, thị trấn ở Ninh Thuận đều thành lập trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Các trung tâm này đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc nâng cao mặt bằng dân trí, phổ biến kiến thức pháp luật, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các cộng đồng dân cư, góp phần to lớn trong xây dựng xã hội học tập.

Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng 'Gia đình hiếu học', 'Dòng họ khuyến học', toàn tỉnh hiện có 54 nghìn 735 hộ gia đình hiếu học, 155 dòng họ khuyến học và hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp làm khuyến học. Trong năm năm, Quỹ khuyến học, khuyến tài đã vận động được 17 tỷ đồng và sử dụng đúng mục đích, đúng tôn chỉ đề ra.

(Theo Nhân Dân Online)