THUẬN NAM:

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Huyện ủy Thuận Nam vừa tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 50 đảng viên mới kết nạp của các chi, đảng bộ trong huyện.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức và nắm vững hiểu được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.