Huyện ủy Ninh Phước:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Huyện ủy Ninh Phước vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2010; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Trong năm qua, công tác dân vận các cấp trong huyện phát huy tốt tính chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tích cực phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nhất là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Chính quyền các cấp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Chính phủ, gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nổi bật là việc tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Năm 2011, Huyện ủy Ninh Phước đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ các thuận lợi khó khăn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, thực hiện tốt Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”