Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 380 ngày 23-9-2010 của Ban Bí thư về Năm Thanh niên 2011

Ngày 28-1-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 380 ngày 23-9-2010 của Ban Bí thư về Năm Thanh niên 2011. Báo Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn chỉ thị này.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 7-11-2008 của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quản lý thanh niên phù hợp với tình hình mới; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng; thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện học tập, lao động nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm, củng cố và phát triển; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức thường xuyên; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, cổ vũ thanh niên xung kích tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức về công tác thanh niên, về vi trí, vai trò của thanh niên trong tình hình hiện nay; sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa đồng bộ trong việc thực hiện chương trình mục tiêu chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ, Luật thanh niên chưa được phổ biến sâu rộng; nhu cầu hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao của thanh niên ngày càng cao trong khi khả năng, điều kiện đáp ứng của chính quyền, Đoàn thanh niên còn hạn chế; hoạt động của Đoàn thanh niên có lúc, có nơi còn hình thức; chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội ở cơ sở, nhất là ở thôn, khu phố tuy có nhiều chuyển biến, nhưng nhìn chung một số nơi vẫn còn thụ động, không quản lý chặt chẽ đoàn viên.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Thông báo kết luận số 380-TB/TW ngày 23-9-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1/ Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung hành động của “Năm Thanh niên”, theo tinh thần Thông báo kết luận số 380-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Năm thanh niên 2011” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về thực hiện “Năm thanh niên” và công tác thanh niên trong tình hình mới.

- Cấp ủy Đảng các cấp xác định nội dung thực hiện Năm thanh niên 2011 là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên theo dõi tình hình và định hướng hoạt động cho Đoàn thanh niên; định kỳ hằng thàng, quý, cấp ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn; tăng cường đối thoại với thanh niên tại địa phương, đơn vị, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng của tổ chức Đoàn và thanh niên; chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên trẻ, đảng viên nữ. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của thanh niên trong lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 7-11-2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2/ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng và thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020; rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là ở cơ sở. Đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh triển khai các đề án, công trình đã có chủ trương; tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi; tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong công tác giáo dục toàn diện thanh thiếu nhi để từng bước hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng, có lối sống, nếp sống văn minh công nghiệp, có kiến thức và kỹ năng xã hội phù hợp với sự phát triển của tỉnh.

- Chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở, ban ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của đơn vị để xậy dựng chương trình công tác thanh niên; chú ý nâng cao chất lượng các chương trình liên tịch với Đoàn thanh niên; quan tâm và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Đoàn thanh niên trong công tác thanh niên.

- Chỉ đạo thành lập Phòng công tác thanh niên cấp tỉnh; đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đặc biệt là lao động nông thôn.

3/ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện thắng lợi kế hoạch “Năm thanh niên” đã đề ra; chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện “Năm thanh niên 2011” đạt kết quả.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, định hướng thanh niên về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thanh niên ở cơ sở vững mạnh, nhất là chi đoàn thôn, khu phố; đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt tổ chức Đoàn – Hội ở các địa bàn dân cư có đông đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, trong các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh; tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn thôn, khu phố và xây dựng Đề án hỗ trợ đội ngũ cán bộ đoàn thôn, khu phố trình ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

4/ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Ninh Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động về Năm thanh niên 2011, nhất là phát hiện, tuyên dương những điển hình tốt trong thanh niên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

5/ Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.