Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II năm 2017

(NTO) Ngày 14-7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Ban Tổ chức các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc quý II năm 2017 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 
Đồng chí Phạm Văn Muộn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban.

Theo đánh giá, trong 6 tháng qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực. Công tác điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ; công tác chính sách cán bộ, tổ chức Đảng-đảng viên được triển khai đạt kết quả. Toàn ngành đã và đang triển khai thực hiện tốt các Kết luận của Trung ương và các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiện toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên, phục vụ kịp thời yêu cầu quy hoạch cấp ủy và công tác kết nạp Đảng ở địa phương, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 359 đảng viên mới, đạt gần 40% kế hoạch.

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục tham mưu kiện toàn nhân sự lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; tổng hợp, phê duyệt đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể; tham mưu thực hiện phương án quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; hoàn chỉnh Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược giai đoạn 2020 và những năm tiếp theo và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018; tiếp tục tiến hành công tác thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị phục vụ công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh. Đối với Ban Tổ chức các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cùng cấp thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 15-KH/BTC của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng công tác kết nạp, phát triển đảng viên mới; tham mưu thực hiện tốt chính sách cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.