Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2020

LTS: Ngày 19/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2020. Báo điện tử Ninh Thuận đăng toàn văn Chỉ thị này.