Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

(NTO) Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) cho toàn thể đảng viên khối cơ quan, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trong toàn huyện. Các học viên được nghiên cứu nội dung các chuyên đề Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI), qua đó giúp cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình một cách cụ thể và đạt hiệu quả cao nhất.

• Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ninh Sơn vừa tổ chức quán triệt các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) cho gần 60 cán bộ, giáo viên Trường THPT Trường Chinh.