Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại huyện Thuận Bắc

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại huyện Thuận Bắc.

(NTO) Toàn huyện đã xây dựng được 19 tủ sách pháp luật, 4 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và 272 tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở. Các cấp, ngành chức năng huyện Thuận Bắc đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức tư vấn trợ giúp pháp lý ở 24 thôn, với 1.179 người tham dự; tiếp nhận và thực hiện hòa giải 173 vụ việc tại cơ sở.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua, đồng thời, khuyến nghị với các cấp, ngành chức năng, cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng và nhân rộng các loại hình hoạt động phù hợp với thực tế địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học và thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.