Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta luôn xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) có tầm đặc biệt quan trọng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định sự thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ngày 14-10-1930, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất quyết định thành lập Bộ Tổ chức, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác tổ chức của Đảng. Do vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định chọn ngày 14-10 là ngày truyền thống của ngành TCXDĐ.

Tự hào và phát huy những truyền thống vẻ vang của ngành, trong 91 năm qua, nhất là sau ngày 1-4-1992, tỉnh Ninh Thuận được tái lập, ngành TCXDĐ tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần quan trọng vào những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được. Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2021, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn toàn tỉnh tuy gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn ngành TCXDĐ đã bám sát chương trình làm việc và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã
tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020. Ảnh: V.M

Nổi bật là sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; xây dựng quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Điều lệ Đảng. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các nghị quyết trung ương, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên; hệ thống chính trị đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Ưu tiên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “5 hóa” và “3 không”, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành TCXDĐ không ngừng rèn luyện, học tập, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và những thành tựu quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Ghi nhận và đánh giá cao công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác TCXDĐ của tỉnh, Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và các phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân của ngành. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ cán bộ, công chức của ngành.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong giờ làm việc. Ảnh: P.B

Kế thừa và phát huy truyền thống; nhận thức rõ vai trò hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng là “then chốt”, thời gian tới ngành TCXDĐ toàn tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết tâm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết năm 2021 và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu, triển khai kịp thời kết quả Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của trung ương, của Tỉnh ủy về công tác TCXDĐ. Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất thực hiện những giải pháp hiệu quả gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực công tác TCXDĐ.

Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn nội bộ để tham mưu xử lý hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục xây dựng ngành TCXDĐ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ ngành TCXDĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực tổng kết thực tiễn, công tâm, khách quan, trung thành, trung thực trong tham mưu chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó lan tỏa những mô hình hay, cách làm mới, nêu gương những tấm gương điển hình trong ngành TCXDĐ.