Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 18-8-2021, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Công văn số 1270-CV/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận-đoàn thể trong tỉnh đã tích cực quán triệt, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; tính đến tháng 7/2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 12,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, thấp hơn rất nhiều so với bình quân cả nước là 32,4%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 85 %, thấp hơn bình quân cả nước là 89,5%; tình trạng nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài chậm khắc phục; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp ...

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tinh, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực hỗ trợ người dân đến đăng ký, làm thủ tục cấp bảo hiểm. Ảnh: Văn Nỷ

Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp và là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo sớm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã để giúp cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện rà soát, lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng,... để hưởng chính sách về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế y theo quy định của Nhà nước.

Huy động nguồn lực, nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình, học sinh, sinh viên để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, xem xét, bố trí nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế đến hết năm 2021 cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã điều chỉnh từ khu vực II (Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) sang khu vực I (Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế khi không còn được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Rà soát, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức việc đối chiếu, rà soát, kiểm tra, thanh tra yêu cầu chủ sử dụng lao động tham gia đúng, đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Xử lý nghiêm các đơn vị báo cáo đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, y bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đã nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ để đưa vào chi phí hợp lý nhằm giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng hoặc nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vị trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Không khen thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không đóng hoặc đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng không đủ kết cấu tiền lương, tiền công phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường liên kết với các bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh lớn cả nước trong chuỗi điều trị, chữa bệnh từ xa; hoàn thành sổ khám bệnh điện tử....tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, đinh hướng cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm người tham gia tiềm năng để phát triển người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo đảm tỷ lệ bao y phủ và tính bền vững. Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài, đảm bảo an sinh xã hội.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các Ban đảng Tỉnh ủy thực hiện việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả, kịp thời đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.