Tin vắn

Ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương ký kết thỏa thuận về việc thực hiện dự án “Làng hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc”, trong đó có xây dựng 21 căn nhà cho 21 hộ khó khăn chưa có nhà ở kiên cố tại thôn Ma Lâm, xã Phước Tân do “Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bác Ái làm chủ dự án, trực tiếp ký kết thỏa thuận thực hiện dự án với nhà tài trợ; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bác Ái và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện phối hợp với nhà tài trợ xây dựng nội dung dự án tài trợ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án tài trợ theo quy định tại Nghị dịnh số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.