Giai đoạn 2016-2020: Các mục tiêu về phòng, chống mại dâm được triển khai có hiệu quả

Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm (MD) giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 361/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các mục tiêu triển khai trên địa bàn tỉnh đều đạt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Công tác phòng, chống MD trong những năm qua trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư và chỉ đạo quyết liệt, bên cạnh đó là sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức Hội, đoàn thể trong thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, MD, góp phần xây dựng địa phương trong sạch, vững mạnh, ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cụ thể, ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống MD giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1081/2016/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống MD tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020; hàng năm ban hành các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống MD, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống MD, giảm thiểu tác hại của hoạt động MD đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, xử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm, giảm tội phạm liên quan đến hoạt động MD. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về phòng, chống MD, tác hại của MD, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS..., nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống MD; 100% số vụ việc, đường dây hoạt động MD trá hình dưới mọi hình thức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hoạt động MD có tổ chức, nơi công cộng, những địa bàn phức tạp và khu vực giáp ranh khi được phát hiện đều xử lý nghiêm; xóa bỏ tệ nạn mua bán dâm trong lứa tuổi vị thành niên, ngăn chặn MD trong học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa và ngăn chặn không để phát sinh MD ở những địa bàn chưa xảy ra đặt biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có 65/65 xã, phường, thị trấn hàng năm đều đăng ký xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn MD và tổ chức ký cam kết cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến MD được chú trọng. Trong 5 năm qua, Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn MD cấp tỉnh tiến hành kiểm tra 1.012 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh tệ nạn MD trên địa bàn tỉnh nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tệ nạn xã hội; lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 27 vụ MD với 116 đối tượng. Nếu như năm 2016, có 25 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn MD, thì đến cuối năm 2019 có 37 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn MD, riêng năm 2020 đang kiểm tra, thẩm định; 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp với đội công tác liên ngành giám sát, đánh giá công tác phòng, chống MD.

Tuy nhiên, hoạt động MD trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc quản lý đối tượng của các địa phương và cơ quan chức năng, cũng như sự vận động, giáo dục của các ban, ngành, đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, cho biết thêm: Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tệ nạn MD, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động phòng, chống MD giai đoạn mới 2021-2025, phối hợp chặt chẽ công tác phòng, chống MD với phòng, chống tội phạm mua bán người, bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác. Trong đó, xác định phòng, chống MD là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tránh tư tưởng chủ quan hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách. Kiện toàn và tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác phòng, chống MD. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống MD. Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống tệ nạn MD các cấp. Các địa phương tích cực xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn MD; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn MD đối với đời sống xã hội. Chủ động lồng ghép Chương trình hành động phòng, chống MD với các chương trình an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội.