Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh: Về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công điện số 4251/CĐ-UBND, ngày 29 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.