Công bố một số Luật mới

Đó là Luật phòng chống mua bán người, Luật Kiểm toán Độc lập, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự

Sáng 20/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật phòng, chống mua bán người; Luật Kiểm toán Độc lập; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Theo đó, Luật phòng, chống mua bán người gồm 8 chương, 58 điều. Trong đó, quy định rõ nguyên tắc phòng, chống mua bán người; chính sách của Nhà nước về phòng chống mua bán người; chính sách kết hợp phòng, chống mua bán người với việc thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Luật cũng quy định vấn đề phát hiện, xử lý vi phạm; hỗ trợ nạn nhân; trách nhiệm của Chính phủ, bộ ngành, địa phương trong phòng, chống mua bán người.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định về thẩm quyền của Tòa án, người tham gia tố tụng, khởi kiện và thụ lý vụ án. Về thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức, luật quy định, bổ sung điều 32a khi giải quyết các vụ việc dân sự.

Theo đó, Tòa có quyền hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết. Luật cũng quy định về định giá, thẩm định giá tài sản, phương thức trình tự hòa giải, về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu…

Luật Kiểm toán độc lập gồm 8 chương, 64 điều, quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động của kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.

Luật cũng quy định một số nội dung liên quan đến kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng; quy định về xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kiểm toán độc lập.

Luật phòng, chống mua bán người; Luật Kiểm toán Độc lập; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012.

(Nguồn Báo điện tử ĐTNVN)