Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tổ chức quán triệt, cũng như tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, hiểu biết và thực hiện, việc triển khai, tổ chức thực hiện phải đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu đăng trên cổng hoặc trang thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật.

Đối với Tòa án nhân dân các cấp ở địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 16-6-2020. Luật gồm 4 chương với 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.