UBND tỉnh họp nghe báo cáo ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Ngày 28-9, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích để công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch trên địa bàn tỉnh được chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu, xây dựng dự thảo quyết định ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự thảo quyết định gồm 2 điều; dự thảo quy định gồm 4 chương, 23 điều. Nội dung chủ yếu của dự thảo Quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể các mục như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc lập quy hoạch; lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; yêu cầu, nội dung, hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc ban hành quy định là hết sức cần thiết, không chỉ làm cơ sở pháp lý để xác định khu vực vị trí cho các dự án, đầu tư xây dựng; mà còn đảm bảo yêu cầu thực tiễn của địa phương về hiệu quả quản lý đất đai, tránh nảy sinh bức xúc phức tạp trong xã hội. Để quy định sớm được ban hành, trên cơ sở góp ý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng rà soát, tổng hợp, hiệu chỉnh dự thảo, đảm bảo phù hợp, đúng quy định pháp luật hiện hành, trình UBND tỉnh thông qua.