Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15-9, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc.

Tham dự còn có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Quốc Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo các Dự thảo Văn kiện trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Ðảng bộ tỉnh khóa XIII ; Dự thảo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô kinh tế được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết quả, hoàn thành 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Chủ trương chuyển hướng chiến lược sang phát triển mạnh các nhóm ngành đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch phát huy hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Quốc phòng-an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; đoàn kết nội bộ được giữ vững; tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Để đạt được mục tiêu đó, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thực hiện chu đáo, nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng công phu, đánh giá đúng tình hình; đề ra các mục tiêu, giải pháp có tính khả thi, bám sát quan điểm, định hướng dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị, đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Công tác chuẩn bị nhân sự triển khai thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị một số vấn đề về phát triển năng lượng, thủy lợi, rừng, khoáng sản, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương đánh giá về những thành tựu, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Phân tích, dự báo những tác động, tiềm năng, lợi thế, lưu ý một số giải pháp tỉnh cần tập trung trong thời gian tới. Nhìn chung, các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện của tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời chỉ ra những vấn đề tỉnh cần quan tâm để hoàn thiện dự thảo văn kiện, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đưa tỉnh phát triển nhanh hơn trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; nổi bật là: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, khối đoàn kết nội bộ tiếp tục được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội thống nhất với chủ đề đại hội mà tỉnh đưa ra trong nhiệm kỳ đến; đồng thời cũng nêu những định hướng lớn đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, tỉnh cần tiếp tục nắm bắt những thời cơ và tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển bền vững; chú ý làm tốt công tác quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch vùng và cả nước; tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là nâng cao đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú ý công tác bảo vệ môi trường; an ninh nguốn nước, độ che phủ rừng; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn khối đoàn kết, nhất trí nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với những nội dung được thể hiện trong dự thảo các văn kiện của tỉnh; kết cấu các văn kiện hợp lý, nội dung có tính chất tổng kết và khái quát cao, thể hiện tính phê bình và tự phê bình nghiêm túc, trung thực, khách quan; có sự vận dụng tư tưởng, quan điểm lớn trong các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của Trung ương. Thống nhất phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời khẳng định, Ninh Thuận đã đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào giữa tháng 10-2020. Đối với các kiến nghị của tỉnh giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu, chuyển các bộ ngành Trung ương giải quyết thuận lợi nhất cho Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện, trở thành tỉnh khá của khu vực và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với đoàn Ninh Thuận.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu và trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều ý kiến quý báu đóng góp cho tỉnh, nhất là những ý kiến gợi mở về tầm nhìn, tư duy chiến lược, giải pháp để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhằm đưa sự phát triển của tỉnh lên tầm cao mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.