Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30-7-2020.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) các kỳ thi chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và các thành viên BCĐ các kỳ thi cấp tỉnh năm 2020 khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại công văn trên; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các thành viên BCĐ các kỳ thi cấp tỉnh năm 2020 theo chức năng và nhiệm vụ được giao, khẩn trương chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy tại Thông báo số 908-TB/TU ngày 28-7-2020 và của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh.