Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật

Ngày 10-7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh ta có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt 5 chuyên đề trọng tâm về: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ, pháp luật trong giai đoạn hiện nay; công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; công tác giám sát MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cấp MTTQ trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức giảm sát, phản biện xã hội, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những vướng mắc của nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, qua đó tạo sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương.