Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII - năm 2020. Đây là một trong những hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận năm 2020 được diễn ra với các loại hình nghệ thuật như: Ca, múa, nhạc, tiểu phẩm; trong đó gồm các thể loại nghệ thuật như: Tốp ca, đơn ca, song ca - tam ca; múa tập thể, múa đơn - múa đôi; độc tấu - song tấu - tam tấu - hòa tấu; các tiểu phẩm chính kịch, bi kịch, hài kịch.... Với chủ đề “Ninh Thuận đoàn kết, hội nhập và phát triển”, các chương trình biểu diễn tại Hội diễn sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước; những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng của quê hương, con người Ninh Thuận; người tốt, việc tốt, hình ảnh người công nhân lao động trong thời kỳ đổi mới; những thành tựu trong lao động sản xuất và phát triển của quê hương Ninh Thuận trên con đường hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 28-8 đến 30-8 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận.

Thông qua tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII - năm 2020 là dịp để chọn lựa những hạt nhân phong trào trong các loại hình nghệ thuật làm nồng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh nhà; tạo không khí vui tươi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân, đoàn viên công đoàn, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân trong toàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào văn hóa-văn nghệ tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.