Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Ngày 13-1, Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc công khai minh bạch theo những nội dung đã quy định của Pháp lệnh số 34, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm. Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội đã thường xuyên phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên các loại hình, nhất là việc phát huy dân chủ của nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo QCDC các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn; quy chế hoạt động thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung; các thành viên được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình theo dõi, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, chủ động đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm qua. Tuy nhiên trong thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; công tác xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư còn mang tính hình thức, rập khuôn. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo đẩy mạnh công tác đối thoại trực tiếp với công dân; tăng cường công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt văn hóa nơi công sở. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện công khai, minh bạch; lấy ý kiến tham gia của nhân dân về các nội dung nhân sự, báo cáo chính trị phục vụ cho đại hội Đảng các cấp, các chương trình, dự án; giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của Nhân dân.