Tạo sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra

Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý- năm 2020, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Ninh Thuận đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, khép lại năm 2019, tỉnh ta đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá những kết quả nổi bật mà tỉnh ta đã đạt được trong năm qua?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Trong năm qua, với sự đổi mới, sâu sát, năng động, sáng tạo và quyết liệt hơn của các cấp ủy đảng và chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nhìn chung, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, 15/15 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số chỉ tiêu về đích sớm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,18%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay và là 1 trong 4 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Khâu đột phá về năng lượng tái tạo được tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn; nhiều dự án điện gió, điện mặt trời hoàn thành hòa lưới điện quốc gia, năng lực sản xuất được nâng lên đáng kể. Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất tăng 47,2% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng cho tăng trưởng chung của tỉnh. Thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; lượng khách du lịch đến tỉnh tăng khá, chất lượng dịch vụ được nâng lên; một số dự án du lịch có quy mô lớn đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng được đổi mới, khang trang hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: V.Miên

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,6%, trong đó huyện Bác Ái giảm mạnh - 6,06% (Kế hoạch giảm ít nhất 4%). Chất lượng đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện đạt kết quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhất là trong dịp diễn ra các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị-kinh tế quan trọng của cả nước và của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo đẩy mạnh. Các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đã tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động góp phần quan trọng cho việc đạt kết quả khá toàn diện. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có nhiều tiến bộ. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục chuyển biến tích cực; công tác giám sát, phản biện xã hội và đối thoại giải quyết các vụ việc được chú trọng, hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2019 là rất quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

* Phóng viên: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Với ý nghĩa chính trị quan trọng của sự kiện trên, xin đồng chí cho biết tỉnh ta đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nào để triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, tập trung thực hiện đạt được 2 mục tiêu là hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Về kinh tế, xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đẩy mạnh đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Dự kiến về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12%; về xã hội giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 1-1,5%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%; giải quyết việc làm mới cho 16.500 lao động; đào tạo nghề cho 9.000 lao động. Về xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phấn đấu kết nạp từ 900 đảng viên mới trở lên.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận - Chi nhánh Ninh Thuận phân loại mặt hàng tôm xuất khẩu. Ảnh: V.Miên

Trọng tâm của nhiệm vụ chính trị năm 2020 là tập trung chỉ đạo về nội dung, văn kiện, về nhân sự và điều kiện đảm bảo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng; đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử cấp uỷ khóa mới.

Theo đó, trong năm 2020, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo mục đích, yêu cầu đã đề ra, với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp sâu rộng hơn. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp với nội dung thiết thực, phong phú; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo quốc phòng-an ninh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhà máy Điện mặt trời BIM (Thuận Nam). Ảnh: Hữu Phương

Thứ hai, thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả, tiến độ, thời gian theo quy định.

Thứ ba, tổ chức đại hội và điều hành đại hội đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy trình, quy định; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo bám sát những định hướng của Trung ương và đảng bộ cấp trên, xác định được định hướng, động lực phát triển của các địa phương, các ngành, lĩnh vực.

Thứ tư, sau đại hội Đảng các cấp, khẩn trương tiến hành phân công nhiệm vụ, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các cấp đảm bảo đúng năng lực, sở trường công tác; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế hoạt động của cấp ủy; căn cứ Nghị quyết đại hội tiến hành xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác đảm bảo khoa học, sát thực tiễn để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ năm, cùng với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

* Phóng viên: Cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.